Jak zostać myśliwym

 

Aby obywatel polski mógł wykonywać polowanie musi zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz uzyskać pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  1. jest pełnoletnia
  2. posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta w pełni z praw obywatelskich
  3. ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa
  4. nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim
  5. odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w PZŁ
  6. zdała egzamin z zakresu łowiectwa
  7. złożyła deklarację i uiściła wpisowe

Członkiem PZŁ może być także cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający wyżej wymienione warunki oprócz oczywiście obywatelstwa polskiego.
Członek PZŁ może być członkiem koła łowieckiego /których jest w Polsce około 2500/, ale może pozostać w PZŁ nie będąc stowarzyszonym w kole łowieckim.
Jakie zatem należy poczynić kroki aby zostać myśliwym.

Są dwie drogi.

  • Jeśli mamy jakiegoś znajomego w kole łowieckim to możemy poprosić go o skontaktowanie nas z zarządem tego koła, a następnie złożyć podanie o przyjęcie nas na staż kandydacki. Możemy zadeklarować od razu czy chcemy być w przyszłości członkiem tego koła, czy też chodzi nam jedynie o odbycie i zaliczenie stażu. Zarząd koła łowieckiego podejmując pozytywną dla nas decyzję zawiadamia zarząd okręgowy PZŁ, właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, który wpisuje nas do rejestru stażystów.
  • Jeżeli nie znamy nikogo, kto mógłby nas zaprotegować do koła łowieckiego, lub zarząd koła łowieckiego nie chce nas przyjąć na staż, wtedy należy się udać wprost do zarządu okręgowego PZŁ , właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i złożyć podanie o przyjęcie do PZŁ, zostawiając na później kwestię przynależności do koła łowieckiego. Zarząd okręgowy PZŁ zobowiązany jest takie podanie przyjąć, wpisać nas do rejestru stażystów i skierować na staż do ośrodka hodowli zwierzyny lub wybranego przez siebie koła łowieckiego.

Staż trwa rok i liczy się od daty wpisania do rejestru stażystów.

Zwolnieni z odbywania stażu są ci, którzy posiadają wyższe lub średnie wykształcenie leśne, wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej, strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata, cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie oraz ci, którzy uprzednio utracili członkostwo w PZŁ.
Zarządy okręgowe PZŁ mają siedziby w dawnych i obecnych miastach wojewódzkich, a ich granice działania pokrywają się z grubsza z granicami dawnych województw. Adresy i telefony tych zarządów znajdują się na naszych stronach internetowych.
Po zaliczeniu stażu trzeba odbyć szkolenie zorganizowane przez zarząd okręgowy PZŁ. Niektóre zarządy przyjmują na takie szkolenie już w trakcie trwania stażu. Zawsze jednak do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu stażu i ukończeniu szkolenia.
Egzamin składa się z trzech części: testu, egzaminu ustnego i strzelania. Osoba, która zaliczyła test dopuszczona jest do części ustnej. W przypadku negatywnego wyniku jakiejkolwiek części egzaminu można zdawać jedną poprawkę z każdej z tych części. Aby zdać egzamin trzeba zaliczyć wszystkie jego części.
Po zdaniu egzaminu powinniśmy złożyć deklarację i zapłacić wpisowe do PZŁ, a zarząd okręgowy jest zobowiązany wystawić nam zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz legitymację członka PZŁ. Zaświadczenie to stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich.
Ponieważ w trakcie szkolenia poznajemy zarówno broń śrutową jak i kulową oraz nabywamy umiejętności posługiwania się nimi, co potwierdzamy zdanym egzaminem, więc możemy występować o posiadanie każdej broni służącej celom łowieckim. Pozwolenie na broń jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, w której podaje się między innymi ilość egzemplarzy broni, warto więc wystąpić od razu o tę ilość egzemplarzy broni, którą zamierzamy się posługiwać. Unikniemy w przyszłości powtarzania procedury podejmowania decyzji administracyjnej, gdybyśmy chcieli dokupić następną jednostkę broni.
Sprawy te reguluje ustawa Prawo łowieckie w artykułach 32, 32a, 33, 34, 42 i 43, rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, statut Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustawa o broni i amunicji, a w szczególności jej artykuły 9, 10, 12, 13, 15 i 16 traktujące o uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni.

Przeczytaj też :

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania /MS Word/

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania /PDF/

Uchwała nr 68/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania /MS Word/

Uchwała nr 68/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania /PDF/

Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o kontakt z Zarządem.

knieja37@gmail.com

Źródło: http://www.lublin.pzlow.pl/

Komentarze są wyłączone.